Vedtægter

Vedtægter for Østhimmerlands Biavlerforening.

Stiftet den 16 juni 1969 ved sammenlægning af:

Bælum – Terndrup Biavlerforening, stiftet den 9. marts 1919.

Kongerslev – Komdrup Biavlerforening, stiftet den 25. november 1943.

Skørping Biavlerforening, stiftet den 3. december 1944

Dokkedal Biavlerforening, stiftet den 4. september 1950


§1: Navn og Hjemsted

Foreningens navn, der er ”Østhimmerlands Biavlerforening” har hjemsted i Østhimmerland. Formandens adresse er foreningens adresse.


§2: Formål:

Foreningens formål er, at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en forening, der skal virke for biavlernes fremme i Østhimmerland. Østhimmerlands Biavlerforening kan tilsluttes en landsdækkende biavlerorganisation efter generalforsamlingens bestemmelse.


§3: Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for og støtter foreningens formål. Støttemedlemsskab kan tegnes med reduceret kontingent.


§4: Generalforsamling:

Generalforsamlingen, er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelsen skal ske enten via mail eller via SMS senest 14 dage før afholdelse. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senset 8 dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelses beretning

Fremlæggelse af regnskab

Fremlæggelse af forslag for det kommende år

Kontingentfastsættelse

Indkommende forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 i lige årstal og 2 i ulige årstal

Valg af 1 suppleant

Valg af revisor

1 i lige årstal og 1 i ulige årstal

Eventuelt

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot et medlem kræver dette.

Alle tillidsposter vælges for en 2 års periode.


§5: Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, inc. formand.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller ønske fra to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsemøde indvarsles 8 dage inden afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden tegner foreningen. Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi.


§6: Regnskabsperiode:

Foreningens regnskabsår er perioden 1. oktober til 31. september.


§7: Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der direkte skader eller modarbejder foreningens interesser. Eksklusion skal indbringes for generalforsamlingen til afgørelse.


§8: Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.


§9: Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Eventuelle aktiver fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer.Gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 6. november 2002.