Vedtægter

Vedtægter for Østhimmerlands Biavlerforening.


Stiftet den 16. juni 1969 ved sammenlægning af: 

Bælum – Terndrup Biavlerforening, stiftet den 9. marts 1919. 

Kongerslev – Komdrup Biavlerforening, stiftet den 25. november 1943. 

Skørping Biavlerforening, stiftet den 3. december 1944 

Dokkedal Biavlerforening, stiftet den 4. september 1950


§1: Navn og Hjemsted 

Foreningens navn, der er ”Østhimmerlands Biavlerforening” har hjemsted i Rebild kommune. Foreningens adresse er Lyngbyvej 93, Sejlstrup, 9520 Skørping. 


§2: Formål: 

Foreningens formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en forening, der skal virke for biernes og biavlernes fremme i Østhimmerland. Østhimmerlands Biavlerforening kan tilsluttes en landsdækkende biavlerorganisation efter generalforsamlingens bestemmelse. 


§3: Medlemskab: 

3.1: Som medlem kan optages enhver, der har interesse for og støtter foreningens formål. Støttemedlemsskab kan tegnes med reduceret kontingent. 


3.2: Som medlem af Østhimmerlands Biavlerforening er du automatisk medlem af Sejlstrup Medborgerhus. 


§4: Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelsen skal ske enten via hjemmesidem, mail eller via SMS senest 14 dage før afholdelse. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelses beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af forslag for det kommende år 

5. Kontingentfastsættelse 

6. Indkommende forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 i lige årstal og 2 i ulige årstal 

8. Valg af 1 suppleant 

9. Valg af revisor 

a. 1 i lige årstal og 1 i ulige årstal 

10. Eventuelt. 


Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot et medlem kræver dette. 

Alle tillidsposter vælges for en 2 års periode. 


§5: Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, inc. formand. 

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller ønske fra to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde indvarsles 8 dage inden afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 


§6: Tegningsret: 

6.1: Formanden tegner foreningen. 

6.2: Det er formanden med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom skal hele bestyrelsen være enig. 


§7: Regnskab og økonomi: 

7.1: Foreningens regnskabsår er perioden 1. oktober til 30 september. 

7.2: Regnskabet føres af kassereren, som disponerer over foreningens konto i forhold til driften og dette regnskab skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. 

7.3: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 


§8: Eksklusion: 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der direkte skader eller modarbejder foreningens interesser. Eksklusion skal indbringes for generalforsamlingen til afgørelse. 


§9: Vedtægtsændringer: 

9.1: Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

9.2: Ekstraordinær generalforsamling 

9.3: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. 

9.4: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget. Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker af bestyrelsen på samme betingelser som den ordinære generalforsamling. 


§10: Foreningens opløsning 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. 

10.1 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling. 


Gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 2019.